Usluge

Iako Spotter teži da izađe u susret potrebama svojih klijenata, u bilo kojoj situaciji, sa Spotter, kvalitet je uvek na prvom mestu. Ma koliko rok bio kratak, ma koliko veliki bio budžet , naši posvećeni saradnici čine sve kako bi svaka pružena usluga bila besprekorna.

Dokumenta sa overom sudskog prevodioca

Uverenja (o slobodnom bračnom stanju, prebivalištu, nekažnjavanju, državljanstvu)

Potvrde (o prihodima. stanju računa u banci, prebivalištu)

Diplome, svedočanstva i prepisi ocena

Izjave

Punomoćja

Dozvole

Izvodi (iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih)

Krštenice

Otpusne liste

Obaveštenja (o broju kaznenih poena)

Ostala lična dokumentacija

Pravna i sudska dokumenta sa overom ovlašćenog sudskog prevodioca

Različite vrste ugovora

Tužbe

Rešenja

Odluke

Izveštaji o testiranju

Pravilnik

Apostil

Izjave o ovlašćenjima

Ostala pravna i sudska dokumentacija

Dokumentacije pravnih lica sa overom sudskog prevodioca

Izvod rešenja iz APR-a

Finansijski izveštaji

Statistički izveštaji

Bilans stanja uspeha

Revizorski izveštaji

Tenderska dokumentacija

Dokumentacija za ponude

Fakture

Sertifikati

Statuti

Patenti

Berzanski izveštaji

OP obrasci

Osnivački akti

Pismo o namerama

Ostala dokumentacija pravnih lica

Tehnička dokumentacija sa overom sudskog prevodioca

Druga dokumentacija sa i bez overe

http://www.congressrental.rs

Konsekutivno prevođenje

Prevođenje na lokaciji (on-site interpretation)

Šišotaž (šaputanje)

Za potrebe sudova

Pred javnim beležnicima

Usluge.png